Thay Đổi Bổ Sung Vốn Điều Lệ


Công ty có thể thay đổi số vốn điều lệ cho phù hợp yêu cầu kinh doanh của công ty, hoặc để mở rộng cơ sở công ty. Nhưng bạn không biết cách nào thay đổi vốn điều lệ công ty, hay cần những hồ sơ, làm thủ tục đăng ký nào để thay đổi vốn điều lệ công ty.

Dịch vụ thành lập công ty của Luật Gia Khang sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề khó khăn đó một cách nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, giúp bạn tập trung kinh doanh cá nhân. Dịch vụ thành lập công ty giúp bạn thay đổi vốn điều lệ công ty với chi phí rẻ nhất, cam đoan đáp ứng được mọi yêu cầu khách hàng.

Hồ sơ cần thiết để thay đổi vốn điều lệ:

1- Thông báo tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp (do người đại diện công ty theo pháp luật ký);

2- Quyết định bằng văn bản về việc tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp của công ty. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;

3- Bản sao biên bản họp về việc tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên công ty (có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc chữ ký của các cổ đông dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

4- Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập;

5- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

6- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

7- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).