Thay Đổi Địa Chỉ Kinh Doanh

Dịch vụ thành lập công ty Luật Gia Khang sẽ hướng dẫn, giúp đỡ bạn tận tình trong việc chuyển đổi địa chỉ kinh doanh chính của công ty một cách nhanh chóng, uy tín, chuyên nghiệp nhất. Giúp bạn tiết kiệm công sức tập trung vào các vấn đề kinh doanh của công ty mình.

Theo quy định của Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ sang quận, huyện khác thì trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Hồ sơ chuyển đổi địa chỉ kinh doanh của công ty:

-Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

-Quyết định của Giám Đốc công ty, chủ sở hữu.

-Biên bản họp hội đồng thành viên.

-Quyết định của hội đồng thành viên.

-Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế.

-Ủy quyền hoặc giấy giới thiệu nộp hồ sơ.

Các dịch vụ khách của Quang Minh:

- Dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

- Dịch vụ khai báo thuế.

- Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ

- Dịch vụ giải thể công ty.